Wszystkie szczegóły dotyczące sposobu dokonania zwrotu, wymiany lub reklamacji znajdują się w na stronie Zwroty, wymiany i reklamacje dostępnej pod adresem https://singlesymbol.pl/zwroty-i-reklamacje/.

REGULAMIN SKLEPU

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://singlesymbol.pl, który prowadzony jest przez firmę: Magdalena Dziak, Gorczenica 1B, 87-300 Brodnica, NIP: 8741654779, REGON: 341168385, e-mail: sklep@singlesymbol.pl, telefon: +48 734 494 066.

Spis treści:

 

   1. DEFINICJE
   2. WARUNKI OGÓLNE
   3. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA
   4. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY [ZWROT TOWARU]
   5. REKLAMACJE  [ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO ZA BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ ]
   6. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SKLEPIE
   7. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
   8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

1. DEFINICJE

 1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu, a w przypadku braku ulic nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny: Magdalena Dziak, Gorczenica 1B, 87-300 Brodnica, e-mail: sklep@singlesymbol.pl, telefon: +48 734 494 066.
 3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem https://singlesymbol.pl/czas-i-koszt-dostawy/. zestawienie dostępnych rodzajów dostaw oraz ich kosztów.
 4. Dane kontaktowe:

Magdalena Dziak
Gorczenica 1B
87-300 Brodnica
e-mail: sklep@singlesymbol.pl
telefon: +48 734 494 066

 1. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu, wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem https://singlesymbol.pl/czas-i-koszt-dostawy/.
 2. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 3. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 4. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w sklepie Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Koszyk – Usługa Elektroniczna polegająca na sporządzeniu listy produktów przez Kupującego z oferowanych w Sklepie Produktów w celu umożliwienia mu złożenia Zamówienia, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania dotyczącego Ceny poszczególnych produktów.
 8. Kupujący – Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. Podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 9. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 10. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 11. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
 12. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 13. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka). Produktem jest również Bon Podarunkowy. Produkt stanowi towar w rozumieniu art. 2 pkt 4a Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 14. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 15. Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu, a z treści Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.
 16. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca zakupu, która jest bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści Umowy wynika, że Umowa ta nie posiada dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego (np. na podstawie danych o przedmiocie działalności gospodarczej udostępnionych w CEIDG).
 17. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w Sklepie.
 18. Regulamin – niniejszy dokument określający m.in. zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu  na rzecz Kupujących. Regulamin określa prawa i obowiązki Kupującego jak i Sprzedającego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 19. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://singlesymbol.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.
 20. Sprzedający:

Magdalena Dziak
Gorczenica 1B
87-300 Brodnica
NIP: 8741654779
REGON: 341168385
Konto bankowe: 14 9484 1150 2200 0034 8948 0001
e-mail: sklep@singlesymbol.pl
telefon: +48 734 494 066

 1. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 2. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 3. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 4. Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość między Kupującym a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Usługa elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

2. WARUNKI OGÓLNE

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do świadczenia Usługi elektronicznej.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 3. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sklep nie realizuje wysyłki za granicę.
 4. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać towary zgodne z umową, rzeczy wolne od wad.
 5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 6. Sprzedający w każdym przypadku obniżenia ceny rzeczy umieści na karcie danej rzeczy (obok informacji o obniżonej cenie) informację o najniższej cenie danej rzeczy, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W sytuacji, gdy dana rzecz jest oferowana do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie, Sprzedający umieści na karcie danej rzeczy również informację o najniższej cenie danej rzeczy, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania danej rzeczy do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżonej ceny.
 7. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 8. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego dowodu zakupu.
 1. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla towarów  znajdujących się w sklepie.
 2. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim prowadzoną z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 3. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu https://singlesymbol.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
 4. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 5. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 6. Kupujący zobowiązany jest do:
  1. korzystania ze Sklepu  w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich,
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  3. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  4. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  5. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
  6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  7. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.
 1. Sprzedający oświadcza, że wynik wyszukiwania rzeczy, uzyskany przy wykorzystaniu wyszukiwarki znajdującej się na stronie sklepu internetowego: https://singlesymbol.pl działa według trafności, co oznacza, że w wyniku wyszukiwania pojawiają są rzeczy, których nazwa lub opis zawierają słowo lub słowa (frazę), które osoba korzystająca z wyszukiwarki wpisała w wyszukiwarkę sklepu internetowego lub rzeczy, których nazwa lub opis są najbardziej trafne w odniesieniu słowa lub słów (frazy) wpisanej przez osobę korzystającą z wyszukiwarki.  

3. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

 1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie produktu do koszyka,
  2. wypełnienie danych adresowych – Kupujący obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym,
  3. wybór rodzaju dostawy,
  4. wybór rodzaju płatności,
  5. wybór miejsca wydania rzeczy,
  6. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, chyba że Kupujący, nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego. 
 5. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 6. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 8b.

4. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY [ZWROT TOWARU]

[Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta]
 1. Wszystkie wskazane w niniejszym paragrafie uprawnienia Konsumenta dotyczące zwrotu Towaru przysługują również Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 2. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym tutaj lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 5. Sprzedający niezwłocznie prześle potwierdzenie Konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy wraz z wypełnionym formularzem, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 9. Konsument  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta  zwróci Konsumentowi  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument  wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument w przypadku płatności za zamówienie za pomocą przelewu tradycyjnego lub „za pobraniem” zobligowany jest do podania numeru konta bankowego na które ma zostać wykonany zwrot środków płatniczych.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta  do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta  dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Sprzedający nie przyjmuje zwrotu dokonanego za pobraniem oraz za pomocą paczkomatu.

5. REKLAMACJE  [ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO ZA BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ ]

[Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta]
 1. Wszystkie wskazane w niniejszym paragrafie uprawnienia przysługujące Konsumentowi w przypadku braku zgodności Towaru z Umową dotyczą także Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 2. Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 3. Towar jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z umową sprzedaży pozostają w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność.
 4. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową, musi nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową w zakresie, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 3 i 4 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 6. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.
 7. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedający może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, o których mowa w § 5 ust. 10 Regulaminu. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 1. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową.
 2. Koszty naprawy lub wymiany Towaru ponosi Sprzedający. Konsument doręcza Sprzedającemu rzecz podlegająca naprawie lub wymianie na adres reklamacyjny.
 3. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, gdy:
  • Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową;
  • Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową;
  • brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedający próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
  • brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 2. Sprzedający może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.
 3. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument w przypadku płatności za zamówienie za pomocą przelewu tradycyjnego lub „za pobraniem” zobligowany jest do podania numeru konta bankowego na które ma zostać wykonany zwrot środków płatniczych.
 4. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy Konsument może składać  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Sprzedającego.
 5. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.
[Kupujący niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta]
 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Kupującego niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

6. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SKLEPIE

 1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne, które nie wymagają zapłaty Ceny: Konto, Koszyk, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Kupującego – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

  Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Sprzedającego.

 3. Koszyk jest usługą świadczoną nieodpłatnie, przez okres, w którym w Koszyku Użytkownika znajdują się niezakupione Produkty. W momencie złożenia zamówienia i jego skutecznego opłacenia dochodzi do zakończenia świadczenia usługi.
 4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego towaru do elektronicznego Koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu).

  Klient składając zamówienie w Sklepie wyraża zgodę na otrzymanie wiadomości email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dotyczącego opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sprzedawca ponawia dwukrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej i drugiej wiadomości.

  W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy : Towar/y, ilość Towaru/ów, miejsce i sposób dostawy Towaru/ów, sposób płatności. W wypadku Kupującego niebędącego Konsumentem niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

  Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego.

 5. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Wyślij” lub zaakceptowaniu zgody na wysyłkę Newslettera podczas składania zamówienia. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Sprzedającego.
 6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedającego Kupujący może składać  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Sprzedającego. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedającego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedający przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. roku, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych,
 2. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://singlesymbol.pl/polityka-prywatnosci/.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego Umowy zawartej z Kupującym ograniczona jest do sumy zapłaconej przez Kupującego kwoty ceny oraz zapłaconych przez niego kosztów za dostarczenie rzeczy. Powyższe ograniczenie dotyczy szkody rzeczywistej jak i utraconych korzyści.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), znajdującej się pod adresem https://commission.europa.eu/. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Sklep będzie informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu, w przypadku Kupujących zapisanych do Newslettera lub posiadających aktywne Konto – w formie wiadomości mailowej.
 7. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce https://singlesymbol.pl/regulamin/.
 8. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.